ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες σε Παιδιά, Γονείς και Εκπαιδευτικούς ή Επαγγελματίες.

ΠΑΙΔΙΑ

Σαν εξειδικευμένο διαγνωστικό Κέντρο, υποδεχόμαστε γονείς με τα ερωτήματα τους σχετικά με τη διάγνωση, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού τους (αναπτυξιακές δυσκολίες).

Το Μονορόδι παρέχει υπηρεσίες αναπτυξιακής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων στους τομείς: συμπεριφορά, κοινωνική επικοινωνία και δεξιότητες, γλωσσική εξέλιξη, οργάνωση και συγκέντρωση, σκέψη, μάθηση, δραστηριότητα

ΓΟΝΕΙΣ

Η Καθοδήγηση των γονέων μέσω συμβουλευτικής, έχει σκοπό την εξέλιξη της αυτονομίας του παιδιού και την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Η συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να δημιουργεί τριβές με τους γονείς του, αφού μέσα σε μια οικογένεια η αλληλεπίδραση γονέα και παιδιού είναι αμοιβαία. Ο γονέας πιέζεται και έμμεσα όταν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των παιδιών της οικογένειας.

ΕΙΔΙΚΟΙ

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ίδιων των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, προκειμένου να λειτουργήσουν ως θεραπευτές συμπεριφοράς ή και αναλυτές συμπεριφοράς για τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές του δικού μας οράματος στην:

Πιστοποίηση θεραπευτών ΑΒΑ

Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση.

Αναλυτές συμπεριφοράς BCBA, BCaBA.

Μετεκπαίδευση στη Συμπεριφορική-Επικοινωνιακή Παρέμβαση ή στη Παρέμβαση Απρόσφορων Συμπεριφορών.

Κλινική Άσκηση και Εποπτεία.