Αιτιολογία και αντιμετώπιση του αυτισμού – 3ο μέρος και βιβλιογραφία